Informace o zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání

Úvodem

Vážení,

informujeme vás tímto o podmínkách a okolnostech zpracování vašich osobních údajů ve společnosti ČEZ, a. s., a v dalších vybraných společnostech začleněných do Koncernu ČEZ nebo Skupiny ČEZ, o zajištění jejich ochrany a o vašich právech souvisejících se zpracováním těchto údajů. Také vás informujeme o způsobu a rozsahu zpracování vašich osobních údajů příslušnou společností v rámci Koncernu nebo Skupiny ČEZ, včetně vašich práv jako subjektu údajů, souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů.

Při zpracování vašich osobních údajů dbáme v Koncernu i Skupině ČEZ na soulad s právem Evropské unie, zejména na soulad s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů EU (dále jen „GDPR“), které je účinné od 25. května 2018 jako přímo účinná právní norma i v rámci právního řádu České republiky, a dále na soulad s relevantními vnitrostátními právními předpisy, zejména zákonem o zpracování osobních údajů.

Ochrana osobních údajů je pro nás důležitá. Tato informace o zpracování osobních údajů (dále jen „Informace“) vysvětluje, jaké osobní údaje konkrétní společnosti Koncernu nebo Skupiny ČEZ shromažďují od vás nebo o vás, prostřednictvím komunikace s vámi. A to v souvislosti s vaším zájmem o zaměstnání ve společnosti, se zájmem o výkon odborné praxe nebo stáže v průběhu studia, případně se zařazením do stipendijního programu. Tato Informace také vysvětluje, jaké osobní údaje případně získáváme z jiných zdrojů, a jak tyto údaje používáme.

Vedle této souhrnné Informace můžete najít některé podrobnosti související se zpracováním vašich osobních údajů také v dalších dílčích informacích, které jsou vám zpravidla dostupné na internetových stránkách jednotlivých společností Koncernu nebo Skupiny ČEZ pro usnadnění a urychlení komunikace s vámi, nebo také například na adrese kdejinde.jobs.cz.

 

Správce osobních údajů

Správcem vašich osobních údajů je ta konkrétní společnost Koncernu nebo Skupiny ČEZ, u které se ucházíte o práci, případně o výkon odborné praxe nebo stáže v průběhu vašeho studia, případně o stipendijní program.

Takovým správcem je jedna případně více z těchto společností:

Název Adresa sídla IČO
ČEZ, a. s. Duhová 1444/2, 140 53 Praha 4 45274649
ČEZ Distribuce, a. s. Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 - Podmokly 24729035
ČEZ Energetické služby, s.r.o. Výstavní 1144/103, 703 00 Ostrava-Vítkovice 27804721
ČEZ ESCO, a.s. Duhová 1444/2, 140 53 Praha 4 03592880
ČEZ ICT Services, a.s. Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4 26470411
ČEZ Korporátní služby, s.r.o. 28. října 3123/152, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 26206803
ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o. Křižíkova 788, 500 03 Hradec Králové 25938924
ČEZ Prodej, a.s. Duhová 425/1, 140 53 Praha 4 27232433
ČEZ Teplárenská, a.s. Bezručova 2212/30, 251 01 Říčany 27309941
Elektrárna Dětmarovice, a.s. Dětmarovice 1202, 735 71 29452279
Elektrárna Dukovany II, a. s. Duhová 1444/2, 140 00 Praha 4 04669207
Elektrárna Počerady, a.s. Duhová 1444/2, 140 00 Praha 4 24288110
Elektrárna Temelín II, a. s. Duhová 1444/2, 140 00 Praha 4 04669134
Energocentrum Vítkovice, a. s. Duhová 1444/2, 140 00 Praha 4 03936040
Energotrans, a.s. Duhová 1444/2, 140 00 Praha 4 47115726
ŠKODA PRAHA a.s. Duhová 1444/2, 140 53 Praha 4 00128201
Telco Pro Services, a. s. Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4 29148278
ČEZ Bytové domy, s.r.o. Duhová 1444/2, 140 00 Praha 4 06192548
ČEZ Solární, s.r.o. Mydlářská 105/10, 460 10 Liberec 27282074
ENESA a.s. U Voborníků 852/10, 190 00 Praha 9 27382052

Pokud jsou v dalším textu této Informace použita slova “my, naše společnost, v naší společnosti“ a podobná, je tím myšlena konkrétní společnost Koncernu nebo Skupiny ČEZ, která je správcem vašich osobních údajů.

 

Osobní údaje, které zpracováváme

V naší společnosti shromažďujeme a zpracováváme pouze osobní údaje, nezbytné k posouzení a rozhodnutí o vhodnosti obsazení nabízené pracovní pozice vaší osobou, případně nabídnutí jiné pracovní pozice. V případě zájmu o výkon odborné praxe nebo stáže v průběhu studia, případně využití stipendijního programu, tyto údaje používáme k  posouzení a rozhodnutí o vhodnosti takové nabídky právě vám.  Takto získané osobní údaje používáme rovněž pro přípravu smlouvy a dalších dokumentů, souvisejících s uzavřením pracovněprávního vztahu nebo smlouvy o výkonu funkce člena orgánů společnosti, dokumentů souvisejících s vaší odbornou praxí, stáží, případně s uzavřením smlouvy o poskytování stipendia.

V případě vašeho zájmu o zaměstnání od vás nepožadujeme žádné zvláštní (citlivé) osobní údaje, které podle legislativy nelze od uchazečů o práci vyžadovat, pokud nám takovou povinnost pro některé pracovní pozice nebo funkce nestanoví zvláštní právní předpis, nebo není-li tento údaj nezbytný k zajištění ochrany našich oprávněných zájmů. Totéž se týká vašeho případného zájmu o výkon odborné praxe nebo stáže a využití stipendijního programu.

Nejste povinni nám veškeré dále uvedené osobní údaje poskytnout. Vždy vás budeme v konkrétních situacích informovat, které vaše osobní údaje jsou pro vyhodnocení vašeho zájmu o zaměstnání, resp. odbornou praxi nebo stáž, smlouvu o poskytování stipendia nebo uzavření pracovněprávního vztahu nebo smlouvy o výkonu funkce člena orgánů společnosti nezbytné. Vaše případné odmítnutí může vést k situaci, že naše možnosti posoudit vás jako vhodného uchazeče resp. zájemce mohou být v takovém případě omezené.

Pro uvedené potřeby jsou zpracovávány např. tyto kategorie osobních údajů:

 • Základní údaje
 • Další údaje

 

 • identifikační údaje: titul, jméno, příjmení, datum narození, místo narození, případně číslo průkazu totožnosti anebo rodné číslo (pro přípravu pracovněprávní dokumentace úspěšných uchazečů o zaměstnání)
 • kontaktní údaje: adresa trvalého pobytu, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa,

 

Zpracováváme také údaje, které úzce souvisí s vaším zájmem o nabízenou pracovní pozici, odbornou praxi nebo stáž nebo s nabídkou smlouvy o poskytování stipendia, a dále údaje potřebné pro uzavření pracovněprávního vztahu nebo smlouvy o výkonu funkce člena orgánů společnosti. Za takové další údaje se považují např.:

 • údaje o dosaženém vzdělání, odborné kvalifikaci, dosavadní pracovní praxi nebo probíhajícím studiu, zkušenostech, dovednostech nebo splnění specifických požadavků či předpokladů k výkonu určité činnosti (např. jazykové znalosti, řidičské oprávnění apod.),
 • rodinný stav, státní příslušnost,
 • číslo bankovního účtu a číslo zdravotní pojišťovny v případě přípravy pracovněprávní dokumentace úspěšných uchazečů o zaměstnání,
 • v případě vybraných pracovních pozic rovněž informace z evidence Rejstříku trestů anebo posudek o psychické způsobilosti k výkonu vybrané pracovní pozice nebo funkce,
 • případně další informace uvedené ve vámi předloženém životopisu.

 

Účely používání osobních údajů

Získané osobní údaje používáme výhradně pro tyto účely:

 • posouzení vhodnosti uchazeče o zaměstnání vykonávat nabízenou pracovní pozici nebo jinou pracovní pozici;
 • posouzení vhodnosti zájemce o odbornou praxi nebo stáž;
 • učinění nabídky uplatnění;
 • přípravu uzavření pracovněprávního vztahu nebo smlouvy o výkonu funkce člena orgánů společnosti;
 • přípravu smlouvy o zajištění odborné praxe a stáže;
 • přípravu smlouvy o poskytování stipendia;
 • vedení evidencí a dokumentace dle příslušných právních předpisů;
 • zajištění provozních činností souvisejících s náborovým procesem;
 • zajištění provozních činností souvisejících s výkonem odborné praxe nebo stáže a poskytováním sjednaného stipendia;
 • zajištění ochrany života a zdraví osob, a ochrany hmotného i nehmotného majetku společnosti, jejích zaměstnanců i třetích stran při výkonu odborné praxe nebo stáže;
 • uplatňování práv společnosti ze sjednaných vztahů.

 

Souhlas s nabídkou možností uplatnění

Pokud jako uchazeč o zaměstnání máte zájem pouze o konkrétní nabízenou pracovní pozici, nebo jako zájemce o konkrétní odbornou praxi nebo stáž, případně stipendijní program společnosti, můžeme vaše osobní údaje, které nám v této souvislosti poskytnete, zpracovávat k tomuto účelu bez vašeho výslovného souhlasu. Máte-li ale zájem zvýšit své možnosti budoucího uplatnění ve vybraných společnostech Koncernu nebo Skupiny ČEZ, může vám být nabídnuto udělení vašeho souhlasu s použitím osobních údajů některou z těchto společností pro účely evidování vaší osoby a nabízení dalších vhodných pracovních příležitostí, odborné praxe nebo stáže, případně stipendia jednou nebo více vybranými společnostmi Koncernu nebo Skupiny ČEZ. Na základě takového souhlasu konkrétní společnosti Koncernu nebo Skupiny ČEZ umožníte, aby vás mohla oslovit s nabídkou jiných pracovních příležitostí, odborné praxe nebo stáže, případně stipendia, odpovídajících vašim odborným znalostem, dovednostem a možnému zájmu.

Vaše osobní údaje, které budou na základě tohoto souhlasu zpracovávány, zahrnují stejné osobní údaje, jaké poskytujete v reakci na nabídku pracovní příležitosti, odborné praxe nebo stáže případně stipendijního programu společnosti Koncernu nebo Skupiny ČEZ.

 

V průběhu naší spolupráce související s náborovým procesem nových zaměstnanců, výkonem odborné praxe nebo stáže, případně se stipendijním programem se mohou vyskytnout situace spojené s možným využitím některých vašich fotografií, což však bez vašeho souhlasu nebude možné. Zpravidla půjde o fotografie, na kterých jste jednoznačně identifikovatelní, a budou doprovázeny bližšími informacemi o vaší osobě, přičemž naše společnost může mít zájem využít je především pro interní a externí komunikaci.

O takových situacích vás budeme informovat samostatně a nabídneme vám možnost udělit naší společnosti souhlas s použitím vašich přesně vymezených osobních údajů pro konkrétně popsaný účel na předem uvedenou dobu. 

Bude jen na vašem svobodném rozhodnutí, zda nám kterýkoliv z navrhovaných souhlasů udělíte, nebo se rozhodnete opačně. Případný úspěch v náborovém procesu ani váš výběr pro odbornou praxi nebo stáž, případně zařazení do stipendijního programu, není žádným takovým souhlasem podmíněn a nikdo vás nebude k jeho udělení jakýmkoliv způsobem nutit.

Vaše rozhodnutí samozřejmě můžete kdykoliv změnit a tento souhlas odvolat způsobem, o kterém budete v textu souhlasu informován.

 

Zdroje získávání osobních údajů

Naše společnost získává vaše osobní údaje především od vás v rámci komunikace o nabízené pracovní pozici, přípravy na uzavření pracovněprávního vztahu nebo smlouvy o výkonu funkce člena orgánů společnosti. Ale také v rámci komunikace o možnosti absolvovat odbornou praxi nebo stáž, případně o možné nabídce poskytování stipendia. Může je také získat od třetích osob, které takové zprostředkování práce nebo odborných praxí nebo stáží z našeho pověření zajišťují.

Vaše osobní údaje můžeme také získávat z veřejných evidencí nebo od orgánů státní správy. Ve specifických případech na základě příslušných právních předpisů můžeme získávat vaše osobní údaje i z neveřejných evidencí.

 

Zpracování a sdílení osobních údajů

Naše společnost zpracovává vaše údaje manuálně i automatizovaně. Při automatizovaném zpracování vašich údajů ale nepoužíváme automatizované rozhodování, které by mohlo mít dopad na vaše práva.  

Ochrana vašich údajů v naší společnosti je organizačně a technicky zabezpečena v souladu s příslušnými právními předpisy. Srovnatelnou úroveň zabezpečení vašich údajů vyžadujeme i od všech našich zpracovatelů osobních údajů.

Vaše osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle naší společnosti a jejích zaměstnanců zpracovávány také některými dalšími společnostmi z Koncernu ČEZ případně jinými subjekty jako zpracovateli vašich údajů. Vaše údaje těmto společnostem nebo subjektům předáváme jen v tom případě, že splňují námi definované organizační a technické podmínky k zajištění jejich náležité ochrany. Těmto společnostem nebo subjektům jsou vaše osobní údaje předány pouze v případě, že jsou písemnou smlouvou zavázáni k dodržení sjednaných podmínek zpracování vašich osobních údajů i zajištění stanovené ochrany.

Důvodem pro předávání vašich osobních údajů těmto dalším společnostem nebo subjektům jako zpracovatelům je zpravidla skutečnost, že využívají znalosti, postupy nebo technologie s potřebnou odbornou úrovní, která jim umožňuje efektivněji dosáhnout některý z výše uvedených účelů zpracování a zajistit přitom i potřebnou ochranu vašich osobních údajů.

Vaše osobní údaje mohou být na základě oprávněné žádosti předány také třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání takových osobních údajů. Jedná se zejména o různé státní orgány, jako jsou soudy, státní zastupitelství nebo Policie ČR. Vaše osobní údaje jim poskytneme výhradně jen tehdy, pokud nám takovou povinnost stanoví příslušný právní předpis.

 

Zpracování vašich osobních údajů provádíme přednostně vlastními zaměstnanci, případně prostřednictvím dalších vybraných společností patřících do Koncernu nebo Skupiny ČEZ. Hlavními zpracovateli vašich osobních údajů jsou společnosti ČEZ, a. s., ČEZ Korporátní služby, s.r.o., a ČEZ ICT Services, a. s., pokud ve vašem konkrétním případě samy nejsou Správcem osobních údajů. Pouze v malém počtu případů využíváme rovněž jiných společností nebo fyzických osob ke zpracování těchto údajů.

K výkonu zpracovatelské činnosti není vyžadován váš souhlas, neboť takové zpracování umožňuje přímo právní předpis.

Ke zpracování vašich údajů mimo vybrané společnosti Koncernu nebo Skupiny ČEZ využíváme zejména tyto další kategorie zpracovatelů:

 • zprostředkovatele práce,
 • poskytovatele pracovně lékařských služeb a zdravotní péče,
 • personální agentury,
 • poskytovatele služeb ověřování údajů uváděných subjekty údajů,
 • poskytovatele vybraných IT služeb,
 • poskytovatele služeb personální a psychologické diagnostiky.

Nejvýznamnější zpracovatele osobních údajů, které v naší společnosti využíváme, naleznete zde.

 

 

Zabezpečení osobních údajů

Důležitým cílem společností Koncernu a Skupiny ČEZ je chránit a zabezpečit vaše osobní údaje. K ochraně vašich osobních údajů před neoprávněným přístupem, používáním a zveřejněním využíváme různé technologie, postupy a procesy. Poskytnuté osobní údaje například zpracováváme na počítačových systémech a uchováváme v datových úložištích s omezeným přístupem, která jsou umístěna ve střežených budovách. Pro přenosy osobních údajů s vysokým stupněm důvěrnosti v prostředí internetu využíváme pro jejich ochranu šifrování.

 

Kde ukládáme osobní údaje

Osobní údaje shromažďované naší společností pro účely uvedené v předchozí části Informace jsou zpracovány a uloženy výhradně na území České republiky.

 

Uchovávání osobních údajů

Při nakládání s vašimi osobními údaji pro konkrétní účely respektujeme pravidla datové minimalizace. To znamená, že o vás shromažďujeme jen takové údaje, které ke konkrétnímu účelu nezbytně potřebujeme. Současně si nastavujeme striktní vnitřní pravidla archivace, která zajišťují, že tyto vaše údaje neuchováváme déle, než jsme oprávněni.

Naše společnost uchovává vaše osobní údaje jako uchazeče o zaměstnání po dobu 6 měsíců od doručení vaší odpovědi na nabídku konkrétní pracovní pozice. Pokud jste udělili naší společnosti souhlas za účelem nabídky jiné vhodné pracovní pozice, uchováváme vaše osobní údaje po dobu, po kterou nám je souhlas platně udělen, nejdéle však po dobu 3 roků.

Pokud jste naší společnosti poskytl vaše osobní údaje jako zájemce o odbornou praxi nebo stáž, jsou tyto údaje za účelem posouzení a rozhodnutí o vašem zájmu uchovávány po dobu šesti měsíců od doručení vašeho zájmu o konkrétní odbornou praxi nebo stáž. Pokud jste udělili naší společnosti souhlas za účelem nabídky jiné vhodné odborné praxe nebo stáže, uchováváme vaše osobní údaje za tímto účelem po dobu, po kterou nám je souhlas platně udělen, nejdéle však po dobu 3 roků.

Pokud jste naší společnosti poskytl vaše osobní údaje v souvislosti s provedením psychologické diagnostiky, jsou tyto osobní údaje uchovávány po dobu 5 let, pokud relevantní právní předpis nestanoví dobu delší.

Pokud došlo k realizaci vaší odborné praxe nebo stáže, případně poskytování stipendia, uchovává naše společnost vaše osobní údaje po dobu trvání této odborné praxe nebo stáže, případně smlouvy o poskytování stipendia za účelem výkonu práv a povinností z nich plynoucích. Po jejich skončení naše společnost uchovává osobní údaje k dalším nezbytným účelům, jako je dodržování našich právních povinností, řešení sporů a právní vymáhání oprávněných nároků. Mezi tyto důvody patří zejména naše povinnost dokladování výdajů souvisejících s výpočtem a odvodem daní, vyplývající z daňových právních předpisů.  V takovém případě uchováváme vaše údaje po dobu 10 let od konce zdaňovacího období.

 

Vaše práva k zajištění ochrany osobních údajů

Společnosti Koncernu a Skupiny ČEZ usilují o transparentní a korektní zpracování vašich osobních údajů, a zajištění jejich náležité ochrany, vždy v souladu s příslušnými právními předpisy. Abychom vás ujistili o našem odpovědném přístupu ke zpracování vašich údajů, jsme připraveni rychle a profesionálně reagovat na vaše oprávněné požadavky, kterými si můžete ověřit naši odpovědnost při zpracování vašich údajů a případně nám pomoci napravit nedostatky, pokud se v této činnosti výjimečně vyskytnou.

 • Pokud se zpracování osobních údajů zakládá na vašem souhlasu, máte právo svůj souhlas pro budoucí zpracování kdykoli odvolat;
 • Máte právo od nás jako správce údajů požadovat přístup ke svým osobním údajům a podrobnější informace o jejich zpracování;
 • Máte právo od nás požadovat opravu vašich nepřesných nebo neúplných osobních údajů;
 • Máte právo nás požádat o poskytnutí vašich osobních údajů v běžně používaném a strojově čitelném formátu, umožňujícím jejich předání jinému správci, pokud jsme je získali na základě vašeho souhlasu nebo v souvislosti s uzavíráním a plněním smlouvy, a jsou zpracovány automatizovaně;
 • Máte právo podat námitku týkající se zpracování některých nebo všech vašich osobních údajů;
 • Máte právo nás požádat o výmaz vašich osobních údajů, pokud již nemáme žádný právní důvod pro jejich další zpracování;
 • Máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje, činíme tak na základě příslušných právních titulů umožňujících nám výběr vhodných nových zaměstnanců, členů statutárních orgánů společnosti, účastníků odborné praxe nebo stáže, případně příjemců stipendia. A také k zajištění chodu naší společnosti, plnění našich smluvních a právních závazků, zajišťující ochranu a zabezpečení našich systémů a našich zákazníků, případně třetích stran. Nebo plnění jiných oprávněných zájmů naší společnosti tak, jak je popsáno ve výše uvedených částech Informace, případně vaše osobní údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu.

 

Abychom si lépe rozuměli

Přes naše veškeré úsilí o maximální srozumitelnost tohoto dokumentu jste možná našli slova nebo termíny, se kterými jste se dosud nesetkali. Nebo si nejste jisti, že rozumíte správně tomu, co vám mají sdělit.

Proto vám pro lepší porozumění nabízíme slovníček pojmů, který může pomoci našemu vzájemnému nedorozumění předejít.

 

Koncern ČEZ

Představuje právní vztah mezi více společnostmi Skupiny ČEZ (řízené společnosti), které jsou podrobeny jednotnému řízení ze strany společnosti ČEZ, a. s. (řídící společnost), se kterou díky jednotnému řízení tvoří koncern. Přehled členů Koncernu ČEZ je na webu https://www.cez.cz/cs/o-spolecnosti/skupina-cez/spolecnosti-skupiny-cez-v-cr/koncern-cez.html

Oprávněný zájem

Zájem správce nebo třetí strany například v situaci, kdy subjekt údajů je zaměstnancem správce.

Osobní údaj

Informace o konkrétním, identifikovatelném člověku.

Příjemce

Osoba, které jsou předávány osobní údaje.

Skupina ČEZ

Představuje seskupení více společností kolem mateřské společnosti ČEZ, a. s., podnikajících především v oblasti energetiky, propojené s touto mateřskou společností zejména prostřednictvím majetkových účastí. Pro účely této Informace tvoří Skupinu ČEZ dále společnosti ČEZ Distribuce, a. s., ČEZ Energetické služby, s.r.o., ČEZ ESCO, a.s., ČEZ ICT Services, a. s., ČEZ Korporátní služby, s.r.o., ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o., ČEZ Prodej, a.s., ČEZ Teplárenská, a.s., Elektrárna Dětmarovice, a.s., Elektrárna Dukovany II, a. s., Elektrárna Počerady, a.s., Elektrárna Temelín II, a. s., Energocentrum Vítkovice, a.s., Energotrans, a.s., ŠKODA PRAHA a.s., Telco Pro Services, a. s., ČEZ Bytové domy, s.r.o., ČEZ Solární, s.r.o., ENESA a.s.

Správce

Osoba, která určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů;  a může také rozhodnout o pověření jejich zpracováním jiné osoby jako zpracovatele.

Subjekt údajů

Živá fyzická osoba, jejíž osobní údaje jsou předmětem zpracování.

Účel

Potřeba, pro kterou správce využívá vaše osobní údaje.

Zpracování

Činnost, kterou správce nebo zpracovatel provádějí s osobními údaji.

Zpracovatel

Osoba, která pro správce zpracovává osobní údaje.

 

 

Možné změny této informace

V průběhu času může docházet ke změně právních předpisů, upravujících pravidla a podmínky zpracování a ochrany osobních údajů, nebo ke změně našich podmínek, postupů a způsobů zpracování a ochrany vašich osobních údajů. Budeme vás o nich vždy informovat prostřednictvím aktualizace této Informace.

 

Kontaktujte nás

Pokud máte žádost nebo stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů nebo dotaz na osobu zodpovědnou za zpracování osobních údajů v naší společnosti, napište v případně společnosti ŠKODA PRAHA na adresu info@skodapraha.cz. V případě ostatních společností můžete napsat na adresu ČEZ, a.s., Duhová 1/425, 140 53 Praha 4, heslo „zpracování osobních údajů“, nebo využít webový formulář. Na vaše žádosti, dotazy nebo stížnosti odpovíme co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce od jejich doručení. Pokud bychom z důvodu složitosti řešení vaší žádosti nebo vysokého počtu žádostí dalších osob nedokázali vaši žádost vypořádat včas, budeme vás informovat o potřebném prodloužení lhůty.

Pokud nebude požadavek týkající se společnosti z Koncernu ČEZ vyřízen dle vašich představ, anebo se týká současně více společností Koncernu ČEZ, můžete se obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je Mgr. Petr Brázda. Lze ho kontaktovat na adrese ČEZ, a.s., Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4. Podrobnosti o dalších možnostech kontaktu pověřence, jeho poslání a souvislostech řešení vašich práv jsou dostupné na internetové stránce Pověřenec pro ochranu osobních údajů.

Datum vydání/aktualizace tohoto dokumentu – 6. 6. 2019