Výroční zprávy a stanovy

Vážené dámy, vážení pánové, akcionáři a partneři,

rok 2017 byl pro společnost Telco Pro Services ve znamení významných změn a inicializace důležitých aktivit. Na pozadí těchto změn a aktivit stála motivace připravit společnost na měnící se potřeby našeho dominantního zákazníka – Skupiny ČEZ a zároveň nutnost reagovat na změny chování telekomunikačního trhu.

Skupina ČEZ v roce 2017 stejně jako v předchozích letech čelila složité, i když zlepšující se situaci na velkoobchodním trhu s elektřinou. Nízká cena silové elektřiny vyvolávala tlaky na optimalizaci provozních nákladů, což si na naší straně vyžádalo zvýšení efektivity poskytování telekomunikačních služeb zejména cestou maximální utilizace vlastních provozních zdrojů.

Výroční zpráva 2017Start projektu zacíleného na obnovu jedné ze dvou provozovaných dominantních telekomunikačních sítí, a to sítě přenášející data dispečerského řízení distribuční soustavy ČEZ Distribuce, vyvolal potřebu zahájit včas adaptaci společnosti na cílový stav provozování dvou moderních technologicky příbuzných sítí. Tato technologická unifikace přinese příležitost optimalizovat provozní model směrem k širší univerzálnosti provozního personálu s vyšší flexibilitou jeho využitelnosti. Za tímto účelem jsme v polovině roku provedli restrukturalizaci společnosti, jejímž výsledkem bylo ustanovení centralizovaného týmu zodpovědného za rozvoj veškerých sítí a týmu pro provoz páteřních systémů, resp. regionálně působících provozních skupin zajišťujících provoz sítí v daném regionu. Tímto krokem jsme zároveň centralizovali odpovědnost za návrh sítí a spojili ji s odpovědností za jejich nákladovou skladbu.

Poprvé v roce 2017 jsme začali poskytovat služby přímo pro ČEZ Distribuce. Se společností ČEZ Distribuce jsme spolupracovali na návrhu a implementaci telekomunikačních služeb využívaných při řízení distribuční soustavy v prostředí nastupující decentralizované energetiky. Těžiště této spolupráce bylo zaměřeno na rozvoj optických sítí připojujících nové uzly elektrizační soustavy.

Stále rostoucí poptávka po vysokorychlostním internetu se promítla do poptávky služeb na velkoobchodním trhu mimo Skupinu ČEZ. Reagovali jsme na tento trend zahájením projektu výstavby vysokorychlostních regionálních transportních sítí založených na technologiích vlnového multiplexu DWDM, který umožňuje škálovat přenosové rychlosti v rozsahu 10-100 Gbit/s. Jedním z efektů tohoto projektu bylo spuštění přeshraniční konektivity do Polska s kapacitou 100 Gbit/s trasou, která je topologicky situovaná jiným směrem než dosud na trhu provozované linky. Projekt výstavby regionálních transportních sítí bude pokračovat i v roce 2018. Úhrnný roční objem tržeb očištěných o tržby mezi mateřskou společností ČEZ ICT Services, a. s., a Telco Pro Services, a. s., činil 587 mil. Kč.

V návaznosti na projekt konsolidace korporátních datových center spuštěný naší mateřskou organizací ČEZ ICT Services jsme vypsali veřejnou zakázku na dodávku technologií DWDM propojující korporátní datová centra. Zahájení výstavby této páteřní infrastruktury předpokládáme v polovině roku 2018, jejím spuštěním získáme rovněž vysokokapacitní transportní síť využitelnou pro nabídku služeb na volném trhu.

Tak jako každý rok byla vysoká priorita věnována kvalitě poskytovaných služeb. Kvalita poskytovaných služeb měřené dle parametrů SLA dosáhla v ročním úhrnu 99,64 % pro oblast incidentů a 99,60 % pro oblast požadavků.

Rok 2017 byl orientován na zajištění povinností v oblasti informační a kybernetické bezpečnosti pomocí přiměřených opatření vedoucích k eliminaci rizik spojených se zajištěním ochrany kritické informační infrastruktury a s cílem poskytnutí bezpečných a spolehlivých služeb.

V srpnu jsme se připojili k národnímu projektu FENIX, který členům sdružení NIX.CZ a jejich zákazníkům poskytuje ochranu proti útokům přicházejícím ze zahraničního internetového prostředí. Jako poskytovatel služeb internetové konektivity jsme tak učinili další krok k posílení bezpečnosti a spolehlivosti dodávky internetových služeb našim zákazníkům.

Restrukturalizace společnosti, resp. optimalizace jejího provozně-funkčního modelu, byla doprovázena intenzivním posilováním kvalifikace provozního personálu způsobem, který dává do budoucna záruku udržení vysoké odbornosti uvnitř společnosti i po realizaci významných technologických změn.

Společnost Telco Pro Services si v uplynulém roce udržovala vysoký standard dodávky služeb, naplnila výkonové ukazatele dle zadání akcionářů a celkově setrvávala v pozici významného dodavatele služeb jak ve Skupině ČEZ, tak na volném trhu. Poděkování za odvedené výsledky patří zejména zaměstnancům společnosti, rovněž tak zákazníkům za jejich loajalitu a spoluúčast na rozvoji nových produktů a služeb a v neposlední řadě akcionářům za vytvoření podmínek pro perspektivní chod společnosti v nadcházejících letech.

Michal Drápala
Generální ředitel a předseda představenstva