Přeložka vedení

Pokud v rámci výstavby nového objektu či při rekonstrukci stávajícího objektu zjistíte, že aktuální umístění komunikačního vedení brání ve výstavbě nebo jiným způsobem dochází ke kolizi s tímto zařízením, je nutné provést jeho přeložení (tzv. přeložka).

Přeložkou komunikačního vedení se rozumí dílčí změna trasy vedení nebo přemístění některých prvků tohoto zařízení:

  • změna polohy sítě (hloubková a stranová) pro elektronickou komunikaci (optické a metalické kabely). 

Žadatel o přeložku musí předložit vyplněný formulář Žádost o přeložku zařízení (ke stažení je také interaktivní verze, k otevření a vyplnění je potřeba mít nainstalován Adobe Acrobat Reader), přílohou musí být vždy polohopisný zákres, na kterém je žadatelem znázorněna představa o změně umístění komunikačního vedení (katastrální mapa nebo sdělení o existenci zařízení s vyznačením nového umístění přemisťovaného komunikačního vedení).

Přeložku komunikačního vedení zajišťuje jeho vlastník (Telco Pro Sevices, a. s.) na náklady toho, kdo potřebu přeložky vyvolal (žadatele). Před realizací přeložky komunikačního vedení bude sepsána Smlouva o přeložce. Žadatel bude seznámen se způsobem provedení přeložky a předpokládanými náklady na její provedení. Náklady na provedení přeložky mohou zahrnovat pouze nezbytně nutné náklady. Vlastnictví komunikačního vedení se po provedení přeložky nemění. 

Do části Doplňující poznámky žadatele je nutné vyplnit číslo Sdělení o existenci sítí. Sdělení získáte snadno a rychle na stránce Sdělení o existenci sítí.

Kontaktní emailová adresa pro zaslání Žádosti o přeložku komunikačního vedení je uvedena v podmínkách vydaného sdělení o existenci sítí písm. a), (Podzemní komunikační vedení).